.header {text-align:center;}

Friday, January 6, 2017

ΕΟΡΤΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ. Ο.Χ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΑΤΡΩΝ
Ὁδός Θεαιτήτου ἀρ. 11, Ἄνθεια
263 32 ΠΑΤΡΑΙ HELLAS (GREECE)
Τηλ: +(30) 2610 314250

Ἀριθ. Πρωτ. 102                                                          25ῃ Δεκεμβρίου 2016
ΠΡΟΣ
Τούς εὐσεβεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πατρῶν
Ἐπί τῇ κατά σάρκᾳ Γεννήσει τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα.
   «Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆμα τοῦτο τό γεγονός, ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν» (Λουκᾶ β΄ 15) εἶπαν οἱ ποιμένες τῶν περιχώρων τῆς Βηθλεέμ, ὅταν ὁ Ἄγγελος τούς ἀποκάλυψε μέ θαυμαστό τρόπο τήν Γέν­νησιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τήν νύκτα ἐκείνη πρίν δύο χιλιάδες χρόνια.
   Καί αὐτή ἡ ἀναζήτηση τῶν ποιμένων παραμένει εἰς τούς αἰῶνες πρόταση καί πρόσκληση τοῦ ὑμνωδοῦ ὁ ὁποῖος ἐπαναλαμβάνει μελωδικά καί ἱκε­τευτικά κάθε νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός». Καί ἡ πρόσκληση αὐτή βεβαίως ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πού θά παρευρεθοῦν στήν ἀκολουθία τῆς Γεννή­σεως, ἀλλά θά τήν ἀκούσουν μόνον ὅσοι ἀκούουν μέ τήν ἀκοή τῆς ψυχῆς καί θά ἀποφασίσουν νά πορευθοῦν στήν Βηθλεέμ. Ποιά «Βηθλεέμ» ὅμως; Ποῦ πρέπει νά πάει ὁ ἄνθρωπος γιά νά συναντήση καί νά προσκυ­νήση τόν ἐνανθρωπήσαντα Σωτῆρα Χριστόν, τόν Κύριον τῆς Δόξης, τόν ποιητήν τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, τόν Δίκαιον Κριτήν τῆς Δευτέρας Παρουσίας;
   Εἶναι εὐκαιρία, αὐτήν τήν ἀναζήτηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ Λυτρω­τοῦ τῶν ψυχῶν μας, νά τήν ἐνεργήσωμε αὐτά τά Χριστούγεννα τοῦ 2016.
   Ὁ Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, γιά νά σώση τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο, στόν ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος ἐξέπεσε μέ τήν παρακοή του, κατεδέχθη ὁ Ἴδιος νά λάβη τήν ἀνθρώπινη φύση, νά γεννηθῆ ὡς ἄν­θρωπος, ὅμοιος κατά πάντα μέ τόν ἄνθρωπο, ἐκτός τῆς ἁμαρτίας, γιά νά ἀποκαταστήση τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο καί νά δώση τήν δυνα­τότητα τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν» στόν παραβάτη τῆς θείας ἐντολῆς Του ἄνθρω­πο. Ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς «ἔκλινεν οὐρανούς» καί κατέβη εἰς τήν γῆν ὡς ἄνθρωπος. Ἐκεῖ στήν Βηθλεέμ συνάντησε ὁ οὐρανός τή γῆ. Συνάντησε ἡ θυσία τό θαῦμα καί ἔγινεν ἡ θεία οἰκονομία.
   Αὐτή τήν συνάντηση τοῦ οὐρανοῦ μέ τή γῆ, τῆς θεϊκῆς συγκαταβάσεως μέ τό ὑπερκόσμιον καί ὑπέρ ἔννοιαν θαῦμα, ἐκλήθησαν ἀπό τόν Ἄγγελο καί ἐπῆγαν νά ἰδοῦν καί νά βεβαιωθοῦν οἱ ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, ἐκείνη τήν νύκτα τῆς Γεννήσεως. Αὐτήν τήν συνάντηση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο, τῆς θυσίας μέ τό θαῦμα, τό «ξένον καί παράδοξον μυστήριον», καλούμεθα καί ἐμεῖς στήν ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ νά ἰδοῦμε καί νά βεβαιωθοῦμε.
   Εἶναι ὅμως σημαντικό καί σπουδαῖο γιά τόν ἄνθρωπο ὅτι αὐτό τό «ξένον καί παράδοξον μυστήριον» ἐπαναλαμβάνεται μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μέ τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Καί ὅπως τό μυστή­ριον τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, μπορεῖ νά τόν ἰδεῖ μόνον ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει μέ ἁπλότητα καρδίας καί εἰλικρίνεια ψυ­χῆς, ἔτσι καί τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Θείας Κοινωνίας τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι μία ἄλλη συνάντηση τῆς θυσίας τοῦ Θεοῦ καί τοῦ θαύματος γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, μπορεῖ νά τό ἰδεῖ καί αἰσθανθεῖ μόνον ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει στό Θεό καί τηρεῖ τίς ἐντολές Του. Ὁ ἄνθρωπος πού ὑποτάσσει τό δικό του θέλημα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τηρεῖ τήν τάξη καί τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλη­σίας καί στά θέματα πού φαί­νονται μικρά, ὅπως τήν ἀποφυγή τῆς πνευματικῆς ἐπικοινωνίας μέ κακοδόξους ἤ ἑτεροδόξους καί τήν κατάλληλη πνευματική προετοιμασία καί τήν παραδεδομένη νηστεία πρίν τή Θεία Κοινωνία, μπορεῖ καί ἑορτάζει πραγματικά Χριστούγεννα.
   Ὅπως καί τότε στό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ δέν ἐκλήθησαν οὔτε προσῆλθαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς, ἔτσι καί σήμερα καί κάθε φορά πού τελεῖται τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, συμμετέχουν καί αἰσθάνονται τό μυ­στήριον, μόνον ὅσοι μέ ἁπλότητα καρδίας καί εἰλικρί­νεια ψυχῆς παίρνουν τήν ἀπόφαση νά συναντήσουν τό Χριστό. Τότε οἱ ποιμένες τῆς Βηθλεέμ εἶπαν, «Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆ­μα τοῦτο τό γεγονός, ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν». Καί αὐτή ἡ ἀπόφαση τους νά διέλθουν μέσα στή νύκτα ἀπό τήν μικρή πεδιάδα καί νά φθάσουν στό σπήλαιον τῆς Γεννήσεως, εἶναι ὁδηγητικό ὑπό­δειγμα γιά κάθε ἄνθρω­πο πού θέλει νά φθάση στό «σπήλαιον» τῆς ταπεινώσεως καί τῆς θυσίας, ὅτι πρέπει νά διέλθη ἀπό τήν «πεδιάδα» τῶν εὐκολιῶν καί τῶν πειρασμῶν τοῦ κόσμου. Γι’ αὐτό ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος μᾶς καλεῖ νά ἑορτά­σωμε τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ «μή κοσμικῶς, ἀλλ’ ὑπερκοσμίως, μή τά τῆς ἀσθενείας, ἀλλά τῆς ἰατρείας, μή τά τῆς πλάσεως, ἀλλά τῆς ἀναπλάσεως».
   Καλή συνάντηση σᾶς εὔχομαι, Ἀγαπητοί Ἀδελφοί, μέ τόν ἐνανθρωπή­σαντα Κύριον, στήν νοητή «Βηθλεέμ» τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
   Μέ πολλές εὐχές καί προσευχές ὑπέρ πάντων ὑμῶν, τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελ­φῶν καί πνευματικῶν μου τέκνων, πρός τόν σαρκωθέντα Σωτῆρα Χριστόν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Πατρῶν Εὐστάθιος.