Tuesday, June 29, 2021

 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Τήν Παρασκευή 15 Μαΐου 2021 ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμιλίων Κορινθίας, ἔγινε ἡ χειροτονία τοῦ ἐκλεγέντος τήν 5-5-2021 ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νέου ἐπισκόπου Ἄργους κ. Γερασίμου. Τήν χειροτονίαν ἐτέλεσε ὁ ἄγων τά ὀνομαστήριά του κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν Γέρων Ἀρχιε­πίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Παχώμιος, βοηθούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μη­τροπολιτῶν Μεσογαίας, Λαυρεωτικῆς καί Ἀχαρνῶν κ. Κηρύκου καί Πα­τρῶν κ. Εὐσταθίου. 

Εἰς τήν χειροτονίαν καί τήν Θείαν Λειτουργίαν συμμε­τεῖχον καί οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς Βράντσεα Ρουμανίας κ. Γερόντιος, Κένυας κ. Ματθαῖος, Κιτίου Κύπρου κ. Παρθένιος καί Μερκίας καί Βρεττανικῶν Νή­σων κ. Σωζό­μενος. Ἐπίσης συμπαρίσταντο οἱ Ἱερεῖς π. Ἀντώνιος, π. Δημή­τριος καί π. Γεώργιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, π. Μιχαήλ καί π. Ἰγνάτιος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, π. Νικόλαος καί π. Ναθαναἠλ ἐκ τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς Ρουμανίας καί οἱ Ἱεροδιάκονοι π. Κλεόπας καί π. Γρηγόριος. 

Ὁ θεοφιλέ­στατος κατά τήν προσφώνησίν του μέ ὡριμότητα πνευματικήν ἀνέφε­ρε ὅτι καί ὡς ἐπίσκοπος τό θέλη­μα τοῦ Θεοῦ θά προσπα­θήση νά διακονῆ, ὅπως ἔπραξε μέ τήν πρώτη του ἀπόφαση νά ἀφήση τήν πατρίδα του τήν Αὐστρα­λία, τήν ἐπαγγελματική σταδιοδρομία καί νά μετανα­στεύση εἰς τήν Ἑλλάδα, πλησίον τοῦ Γέροντος Ἐπισκό­που Παχωμίου καί νά δεχθῆ νά εἰσέλ­θη εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον. Ὁ Μακ. Ἀρχιε­πίσκοπος μέ τήν σοφίαν καί τήν ἔκδη­λον ἀρχιε­ρατικήν ἐμπειρίαν ἡ ὁποία τόν διακρίνει εἰς τήν σύντομον ἀντιφώ­νησή του, ἐκάλεσε τόν θεοφιλέστα­τον ὑποψήφιον νά διακονήση τόν Χρι­στόν καί τήν Ἐκκλησίαν μέ συνέπειαν καί θυσιαστικήν ἀγάπην ἔχων πάντο­τε κατά νοῦν τούς δύο πυλῶνας τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί τήν ἀνεπίληπτον ἠθικήν. 

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, προσεφώνησαν καί εὐχήθησαν ἀναλόγως τόν ἄγοντα τά ὀνο­μαστήρια του Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Παχώμιον καί τόν νεο­χειροτονηθέντα Ἐπίσκοπον Ἄργους κ. Γεράσιμον οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς κ.κ. Κήρυ­κος καί Εὐστάθιος. Ἐν τέλει ὁ Σεβ. Ἄργους εὐχαρί­στησε τόν Μακαριώτατον καί ὅλους τούς Σεβ. Ἀρχιε­ρεῖς, τούς Ἱερεῖς, τούς Ἱεροδιακόνους, τούς Ἱερο­ψάλτες, τήν Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τήν Μοναστική Ἀδελφότητα, καί ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Ἀδελ­φούς, ἰδιαιτέρως ἀπό τήν Κύπρον, οἱ ὁποῖοι μέ κόπους καί ἔξοδα προσῆλθαν καί συμμετεῖχαν εἰς τήν χαράν τῆς εἰς Ἐπί­σκοπον χειροτονίας του. Ἐξαιρέ­τως δέ εὐχαρί­στησεν τούς Ὀρθοδόξους Ἀδελφούς τῆς Αὐστρα­λίας οἱ ὁποῖοι τοῦ προαπέ­στειλαν τίς εὐχές καί τήν ἀδελφική ἀγάπη τους.

ΥΓ. Οι φωτογραφίες είναι προσωπική δημιουργία του Χρήστου Τ. και ανήκουν στήν αποκλειστική χρήση και ιδιοκτησία του Σεβ. Επισκόπου Άργους κ. Γερασίμου.

ΕΥΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΩΥΣΗ

Σήμερον, 16 Ἰουνίου 2021, ἡμέρα Τρίτη, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμι­λίων Κορινθίας, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ εὐλαβές μνημόσυνον εἰς μνήμην τοῦ Ὁσίου Γέροντος Μωϋσέως τοῦ Τρυπητήνια, ἐπί τῇ συμπληρώσει 75 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως του τήν 15ην Ἰουνίου 1946 εἰς τήν ἀνδρώαν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς θέσιν Μπογδάνι Ἀθικίων Κορινθίας. Τήν Θείαν λειτουργίαν ἐτέλεσε ὁ Σεβ. Ἐπί­σκοπος Ἄργους κ. Γεράσιμος βοηθούμενος ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀντωνίου Γκιόκα, καί παρίστατο ὁ πολιός Γέρων Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Παχώμιος, ὁ μοναδικός ἐπιζῶν ἐκ τῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ Ὁσίου Γέ­ροντος Μωϋσέως, παρά τοῦ ὁποίου ἔγινε δεκτός εἰς τήν μοναχικήν πολι­τείαν, ἐδέχθη τήν μοναχικήν κουράν καί ἔλαβε τό μοναχικόν ὄνομα Παχώ­μιος εἰς τιμήν τοῦ Γέροντος τοῦ Ὁσίου Γέροντος Μωυσέως, Παχωμίου τοῦ Ἀρελᾶ εἰς τήν Μονήν τῶν Τριῶν Ὁσίων Πατέρων τῆς Χίου.

Ὁ Ὅσιος Γέρων Μωϋσῆς ὁ Τρυπητήνιας ἦτο ὁ κτήτωρ καί Γέροντας τῶν δύο Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τοῦ Εύαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τά ὅρια τοῦ χωρίου Ἀθίκια Κορινθίας, καί θεωρεῖται ὁ πνευματικός κτήτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμιλίων Κορινθίας καθόσον μέ τίς εὐχές καί τίς ὁδηγίες του ἀπό τόν οὐρανόν, ἀνευρέθη τό ἀκίνητον καί ἀνηγέρθησαν τά ἐπ’ αὐτοῦ οίκήματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πρός δόξαν καί τιμήν τῆς Παναγίας καί Ζωοποιοῦ καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Αἰωνία καί μακαρία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

Wednesday, June 16, 2021

 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ

Προσφώνησις Χειροτονία Επισκόπου π. Γερασίμου by Australia GOC on Scribd

 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Προνοίᾳ καί εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Παχω­μίου, τήν Δευτέρα 25 Μαΐου 2021, ἐτελέσθησαν μέ ἐκκλησιαστική ἱεροπρέ­πεια καί μοναστηριακήν τάξιν, τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος, ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμιλίων Κορινθίας. Τά ἐγκαίνια μέ τήν εὐλο­γία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου ἐτέλεσεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Εὐ­στάθιος, συμπαρισταμένων τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων Μεσογαίας, Λαυρεωτικῆς καί Ἀχαρ­νῶν κ. Κηρύκου, Κένυας κ. Ματθαίου καί Ἄργους κ. Γερασίμου καί τῶν Ἱερέων π. Ἀντωνίου, π. Δημητρίου καί π. Γεωργίου. Ὁ Μακαριώτατος παρίστατο καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων, ἔχρισε δι’ Ἁγίου Μύρου τήν Ἁγίαν Τράπεζαν καί ἄναψε μετά τόν ἐγκαινιασμόν τῆς Ἁγίας Τραπέζης τήν καινουργῆ κανδήλαν. Εἰς τόν κίονα τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἐτέθη­σαν τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 1. Ἀντίπα ἐπισκόπου Περγάμου, 2. Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος καί 3. Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου. Τά ἐγκαίνια ἐτελέσθησαν εἰς μνήμην τῆς μακαριστῆς πρώτης Γεροντίσσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Δομνίνης Μοναχῆς, ἡ ὁποία πρό τῆς κοιμήσεως της εἶχεν ἑτοιμάσει τά ἀναγκαῖα διά τά ἐγκαίνια. Κατά τήν πρώτην Θείαν Λειτουργίαν ἡ ὁποία ἐτελέσθη ἐπί τῆς ἐγκαινιασθεί­σης Ἁγίας Τραπέζης ἐμνημονεύθησαν τά ὀνόματα ὅλων τῶν δωρητῶν καί ἀφιερωτῶν, παλαιῶν καί προσφάτων, διά τήν ἀνέγερσιν καί τόν εὐπρεπι­σμόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησεν τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς τούς Ἱερεῖς καί ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωἀννου τοῦ ἐλεήμονος καί εὐχήθηκε ὅλους τούς ἐλεήμονας νά ἐλεήση δωρεάν καί φιλευσπλάγχνως ὁ Φιλάνθρωπος Θεός ἡμῶν.