.header {text-align:center;}

Wednesday, August 15, 2018


ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ
Τήν Παρασκευή 28 Ἰουλίου 2018, ἡμέ­ρα μνήμης τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου πού ἑώρταζε τό ὁμώνυμον Ἡσυχαστήριον τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Σεβ. Περιστε­ρίου καί Νεαπόλεως ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ στήν Οἰνόη Βιλλίων, ἐτελέσθη Τρισάγιον μέ τήν εὐλογία τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ἀργολίδος Παχωμίου, στόν τάφο τοῦ Σεβασμιωτάτου καί κτήτορος τοῦ Ἡσυχα­στηρίου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τόν ἐσωτερικόν περίβολον τοῦ Ἡσυ­χαστηρίου, ὑπό τῶν Ἱερομονάχων π. Γερασίμου καί π. Ἀντωνίου μέ τήν παρουσία κατά σάρκα συγγενῶν τοῦ ἀειμνήστου σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
   Τήν Πέμπτη 27 Ἰουλίου 2018 μέ τό ἐκκλησιαστικόν ἡμερολόγιον, ἡμέ­ρα   μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγύρισε τό φερώνυμο ἐκκλησάκι τοῦ μακαριστοῦ Γερασίμου Μοναχοῦ στή Νεμέα Κορινθίας. 
   Τήν Τετάρτη τό βράδυ ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Εὐσταθίου. 
   Τό πρωί τῆς Πέμπτης λίαν ἐνωρίς μέσα στήν ἀπό­λυτη ἡσυχία καί τήν πρωινή δροσιά τῆς φύσεως, ἄρχισε ἡ πανηγυρική ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου προεξάρχοντος τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ἀργολίδος καί Τοποτηρητοῦ Κορινθίας Σεβ. Παχωμίου συμπαραστα­τουμένου ὑπό τοῦ Σεβ. Πατρῶν Εὐσταθίου καί τριῶν Ἱερέων, τοῦ Ἀρχι­μανδρίτου π. Γερασίμου, τοῦ Ἱερομονάχου π. Ἀντωνίου καί τοῦ πρε­σβυτέρου π. Δημητρίου. 
   Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὡμίλησε ὁ Σεβ. Παχώμιος ἀναφερθείς εἰς τήν παραδειγματικήν καί ὑποδειγμα­τικήν ζωήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἀλλά καί σέ σύγχρονα ἐκκλησιαστικά καί πνευματικά θέματα.  Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε περιφορά τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου καί ἐτελέσθη Τρι­σάγιον στόν παρακείμενο τάφο τοῦ μακαριστοῦ κτίτορος τοῦ Ναοῦ ἀειμνήστου μοναχοῦ π. Γερασίμου. Ἡ ἑορταστική πανήγυρις ἔκλεισε μέ ἐδέσματα καί ἀναψυκτικά τά ὁποῖα ἀπόλαυσαν οἱ χριστιανοί κάτω ἀπό τήν δροσιστική σκιά τοῦ πελωρίου πλατάνου, δίπλα στό ποτάμι, τό ὁποῖο καί αὐτό μέ τήν δροσιά καί τό κελάρυσμά του ξεκουράζει τήν ψυχή καί τό πνεῦμα τοῦ ἐπισκέπτη.


Thursday, August 2, 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ι.Σ 3582 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ by Australia GOC on Scribd

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Τήν Πέμπτη, 29 Ἰουνίου 2018, ἐτιμήθη μέ μοναστηριακή τάξιν καί ἱεροπρέπειαν ἡ μνήμη τῶν πανευφήμων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τόν φερώνυμον ἀφιερωματικόν καί προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν εἰς τόν Ξενώνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμιλίων Κορινθίας. Ὅλων τῶν ἀκολουθιῶν καί τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Γέρων Μητροπολίτης Ἀργολίδος καί Κτήτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σεβασμιώτατος Παχώμιος. Συμμετεῖχαν εἰς τίς Ἱερές Ἀκολουθίες οἱ Ἱερεῖς π. Γεράσιμος καί π. Δημήτριος.


ΕΥΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ 

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΩΥΣΗ
Τήν Πέμπτη, 15 Ἰουνίου 2018, ἡμέρα κοιμήσεως τοῦ Ὁσίου Γέροντος Μωυσέως τοῦ Τρυπητήνια, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμι­λίων Κορινθίας, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη εὐλα­βές μνημόσυνον, εἰς μνήμην τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ Γέροντος, προεξάρχον­τος τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ἀργολίδος καί κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐπισκόπου Παχωμίου, πνευματικοῦ τέκνου τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Μωυσῆ, μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἱερομονάχων π. Γερασίμου καί π. Ἀντωνίου.
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ
Τήν Κυριακή 11 Ἰουνίου 2018, ἡμέρα τιμῆς τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τό «Ἄξιόν Ἐστιν» ἑώρταζε καί τό ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας «Ἄξιόν ἐστίν» στόν Πόρο. Μέ εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Παχωμίου μετέβη στόν Πόρο καί ἐτέλεσε τήν Πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τήν Θεία Λειτουργία ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γεράσιμος Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως στή Θεία Λειτουργία. Τήν Θεία Λειτουργία παρηκολούθησαν ἀρκετοί χριστιανοί ἀπό τό νησάκι τοῦ Πόρου καί ἀπό τό ἀπέναντι χωριό τοῦ Γαλατᾶ.


Friday, June 1, 2018

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΠΑΧΩΜΙΟΥ  
   Μέ μοναστηριακή τάξη καί λαμπρότητα, τήν Δευτέρα τῆς Πεντηκο­στῆς, 15 Μαΐου 2018, ἐπανηγύρισε, ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμιλίων Κορινθίας. Λόγῳ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, ἑώρτασε καί τά ὀνομαστήρια του ὁ πολιός Μητροπολίτης Ἀργολίδος καί Τοποτηρητής Κορινθίας καί κτήτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Σεβ. Παχώμιος, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε ὅλων τῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας. Συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Πατρῶν Εὐστάθιος, οἱ Ἱερεῖς τῆς Μονῆς Ἱερομόναχοι π. Γεράσιμος καί π. Ἀν­τώνιος καί οἱ ἐπισκέπται Πρεσβύτεροι π. Στέφανος καί π. Δημήτριος.
     Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε περιφορά τῶν Ἱερῶν Εἰκό­νων πέριξ τοῦ Καθολικοῦ καί οἱ ἀνάλογες δεήσεις, ὑπό τάς πανηγυ­ρικάς κωδωνοκρουσίας τῶν κωδώνων τῆς Μονῆς. Στήν συνέχεια οἱ χριστιανοί μέ παραδειγματική τάξη καί εὐπρέπεια, ἔλαβαν τό ἀντίδω­ρον καί τήν εὐλογίαν καί εὐχήθηκαν εἰς τόν Γέροντα καί χαρίει ἐπί­σκοπον Παχώμιον γιά τά ὀνομαστήριά του. Εὐθύς ἀμέσως παρετέθη ὑπό τῆς Ἀδελφότητος ἑορταστική τράπεζα εἰς τήν ὁποίαν προσεφέρ­θησαν ὑπέρ τάς τριακο­σίας μερίδας φαγητοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι εἰς τήν ἐφετεινήν πανήγυριν εἶχαν προσέλθει πολλοί προσκυνηταί ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καί διάφορες χῶρες τοῦ ἐξω­τερικοῦ, Βουλγαρία, Αὐστραλία, Ρωσσία, Ἀγγλία καί ἄλλες χῶρες. 
  Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα εἰς τόν ἀειθαλῆ καί σοφόν Γέροντα Ἐπίσκοπον Παχώμιον.
Thursday, May 31, 2018

ΣΥΝΑΞΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Με την ευλογία του Σεβ/του Μητροπολίτου Αργολίδος και τοποτηρητού Κορινθίας κ. Παχωμίου, έγινε το Σάββατο 29 Απριλίου 2018 κληρικολαική σύναξη στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εξαμιλίων Κορινθίας. Μετά από ενημέρωση και συζήτηση, ψηφίστηκε ομόφωνα διακήρυξη της Ορθοδόξου Πίστεως. 


ΕΝΣΤΑΣΙΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΙΣ 
ΤΩΝ ΣΕΒ/ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΠΑΧΩΜΙΟΥ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Αρ. πρωτ 175 6 04 2018 by Australia GOC on Scribd

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ
Την Πέμπτη της Διακαινησίμου, 30 Μαρτίου 2018, ετελέσθη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Άξιον Εστίν στον Πόρο υπό του Ιερομονάχου π. Γερασίμου.